Cenník na stihanutie vo formáte .pdf


Cenník účtovných služieb platný od 1.1.2015


 
Spracovanie jednoduchého účtovníctva
Neplatiteľ DPH - jeden účtovný zápis v denníku*0.80
Platiteľ DPH - jeden účtovný zápis v denníku*1.00
Mininálny mesačný paušál do 50 zápisov55.00
 
Spracovanie podvojného účtovníctva
Neplatiteľ DPH - jeden účtovný zápis v denníku*0.70
Platiteľ DPH - jeden účtovný zápis v denníku*0.80
Minimálny mesačný paušál do 70 zápisov85.00
 
Spracovanie miezd
Spracovanie mzdy zamestnanca v hlavnom pracovnom pomere (mesačne)10.00
Spracovanie mzdy zamestnanca na dohodu o vykonaní práce (mesačne)8.00
Spracovanie mzdy zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študenta (mesačne)8.00
Mesačný prehľad o DZZČ6.00
Ročné hlásenie k DZZČ20.00
 
Evidencia majetku, pohľadávok a záväzkov
Inventárna karta5.00
Evidencia pohľadávok v jednoduchom účtovníctve (jeden zápis)0.60
Evidencia záväzkov v jednoduchom účtovníctve (jeden zápis)0.60
 
Spracovanie daňových tlačív
Daňové priznanie k DPH 20.00
Súhrnný výkaz k DPH 10.00
Kontrolný výkaz k DPH20.00
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel**25.00
Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A33.00
Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B100.00
Daňové priznanie k dani z príjmov PO331.00-500.00
 
Ostatné položky
Spracovanie štatistických výkazov (mesačne) 15.00
Spracovanie štatistických výkazov (štvrťročne) 20.00
Spracovanie štatistických výkazov (za rok) 50.00
Spracovanie priebežných výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) 30.00
Vypracovanie a podanie Odsúhlasovacích listov k pohľadávkam a záväzkom (kus) 3.30
Vyplnenie tlačív pre banky a iné inštitúcie (podľa náročnosti) 3.00-10.00
Vypracovanie a vyplnenie iných tlačív a dokumentov (podľa náročnosti) 5.00-20.00
Vypracovanie zmlúv (okrem pracovnoprávnych) / 1 strana textu 5.00
Spracovanie účtovných smerníc / 1 strana textu 7.00
Príprava na archiváciu dokladov (hodina) 35.00
 
Administratívne činnosti na žiadosť klienta (hodina) 35.00
Daňové poradenstvo (hodina) 70.00
 
V prípade nedodania dokladov v dohodnutom termíne napriek opakovaným urgenciám
si naša spoločnosť vyhradzuje právo na zmluvnú pokutu vo výške100.00

* Po vzájomnej dohode je možné stanoviť mesačný paušál spracovania účtovníctva bez ohľadu na počet spracovávaných dokladov v určenom rozsahu.

** 3,50 € za každé ďalšie vozidlo